eFsikalizacija

Šta treba da znate o eFiskalizaciji i eFakturama?

Šta je eFiskalizacija? Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija. Rok za prelazak na novi model je 30.04.2022. godine.

BoX4IT eFiskalizacija
icon png

Šta su e-Fakture?

e-Faktura odnosno eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.

Primenom Zakona o elektronskom fakturisanju, ustanovljena je sadržina svakog elektronskog računa:

 • datum izdavanja fakture,
 • broj fakture,
 • datum prometa dobara i usluga,
 • PDV broj ili PIB izdavaoca,
 • pun naziv i adresa izdavaoca fakture,
 • PDV broj ili PIB primaoca,
 • pun naziv i adresa primaoca fakture,
 • vrsta robe/usluge,
 • vrsta/količina isporučenih dobara ili vrsta/obim usluge,
 • oporezivi iznos po stopi ili izuzeće,
 • jedinična cena bez PDV-a,
 • popusti ukoliko ih ima (osim jedinične cene),
 • poreska stopa,
 • ukupan iznos PDV-a.

Čime se deklariše Efiskalizacija?

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemenata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava:

Procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa), koji dalje može biti softverski (uz bezbednosni element koji se povezuje na računar putem čitača kartica) i hardverski, gde se LPFR nalazi u samom fiskalnom uređaju. Takođe postoji i virtuelni procesor fiskalnih računa(VPFR) koji je veoma praktičan za internet prodaju ukoliko ne posedujete fisklani uređaj sa LPFR-om, ili za naše rešenje Teron PHONE/TABLET Android koje može da radi na mobilnom telefonu.

icon png

BE

Bezbednosni element (BE) koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR), koji mora da bude sastavni deo programa za izdavanje fiskalnih računa, koji komunicira sa kasom.

Obveznik fiskalizacije za sopstvene potrebe je pravno lice koje želi da koristi elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog posla.

BoX4IT - eFiskalizacija za sve i sve za eFiskalizaciju!